Facebook Pixel

Regulamin Konkursu „Mamo, jestem dumna!”

prowadzonego za pośrednictwem portalu Instagram.com

 

 • 1

Definicje

 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1;
 2. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
 3. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
 4. Instagram – należy przez to rozumieć portal Instagram.com, który udostępniany jest użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/legal/terms.
 5. ORGANIZATORZE – należy przez to rozumieć Metiers sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie, Bolesława Chrobrego 23, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7831877784 będącą organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych;
 6. SPONSORZE – należy przez to rozumieć Metiers sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie, Bolesława Chrobrego 23, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7831877784 będącą fundatorem nagród;
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
 8. Regulaminie Instagrama – należy przez to rozumieć zbiór regulaminów, polityk i standardów dostępnych pod adresem https://www.instagram.com/legal/terms;
 9. Konkursie – należy przez to rozumieć przyrzeczenie w rozumieniu
  919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego złożone przez SPONSORA, którego zasady określa Regulamin i którego przeprowadzenie powierzono ORGANIZATOROWI.
 10. Zadaniu Konkursowym – należy przez to rozumieć krótkie osobiste opowiadania lub nagrania wideo, w których uczestnicy Konkursu przedstawiają historie w których wyrażają przyczyny swojej dumy z osiągnięć i tożsamości swoich mam.
 11. Fanpage’u – należy przez to rozumieć fanpage dostępny pod adresem Instagram.com/milyduch.
 12. Okresie Trwania Konkursu – należy przez to rozumieć okres od 10 maja 2024 od chwili opublikowania Zadania Konkursowego na fanpage’u ORGANIZATORA do 25 maja 2024 do godziny 23:59.
 13. Nagrodzie – należy przez to rozumieć dwie dowolnie wybrane sztuki ubrań marki Miły Duch ufundowane przez SPONSORA o wartości pieniężnej brutto wskazanej na stronie internetowej SPONSORAcom oraz bezpłatnej konsultacji ze stylistką.

 

 • 2

Regulamin

 

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich UCZESTNIKÓW.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a także Regulamin Instagrama.
 3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.
 6. Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 7. ORGANIZATOR może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na Fanpage’u.
 9. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez UCZESTNIKÓW przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zgłoszenia.
 10. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu dla UCZESTNIKÓW na Fanpage’u.
 11. Regulamin dostępny na Fanpage’u może być przez UCZESTNIKA w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 12. Posty stworzone i opublikowane na Fanpage’u na potrzeby promocji Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu postów i Regulaminu za wiążącą uważa się treść Regulaminu.
 13. Podstawową formą komunikacji STRON, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie komunikacja za pośrednictwem Instagrama.

 

 • 3

Uczestnicy

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „UCZESTNIK”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie;
  2. zapoznała się z brzmieniem Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  3. spełniła warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;
  4. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
  5. posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. posiada aktywne konto na Instagramie i akceptuje Regulamin Instagrama.
 2. Akceptując Regulamin i przystępując do Konkursu UCZESTNIK oświadcza, że wie, iż Konkurs nie jest organizowany przez Instagram oraz zobowiązuje się nie dochodzić od Instagrama żadnych roszczeń związanych z Konkursem.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. osoby prawne;
  2. osoby, które nie spełniają łącznie wszystkich warunków dla uznania ich za UCZESTNIKÓW;
  3. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA;
  4. wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

(dalej łącznie „Osoby Wykluczone z Konkursu”).

 1. UCZESTNIK nie może brać udziału w Konkursie więcej niż jeden (1) raz.
 2. UCZESTNIK może w każdym czasie, nie później jednak niż do ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu, złożyć ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu.
 3. UCZESTNIK, którego konto na Instagramie w Okresie Trwania Konkursu zostanie dezaktywowane, zawieszone, zablokowane lub usunięte z chwilą wystąpienia jednego z tych zdarzeń będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu, chyba że konto to zostanie przywrócone najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Trwania Konkursu.
 4. UCZESTNIK może w każdym czasie zażądać od SPONSORA usunięcia swoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu.

 

 • 4

Organizator i Sponsor

 

 1. ORGANIZATOR działa w imieniu własnym.
 2. OGRANIZATORA obciążają wszystkie obowiązki określone w Regulaminie.
 3. ORGANIZATOR przeprowadza Konkurs na Instagramie na własną odpowiedzialność i nie jest w żaden sposób powiązany ani wspierany przez Instagram.
 4. UCZESTNIK może porozumieć się z ORGANIZATOREM w następujący sposób:
  1. w sprawach związanych z Konkursem – press@milyduch.com.
  2. w sprawach związanych z danymi osobowymi i wykonywaniem uprawnień określonych w RODO – rodo@metiers.pl.
 5. SPONSOR jest podmiotem składającym przyrzeczenie w rozumieniu
  919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego, że na zasadach określonych w Regulaminie, dostarczy i przeniesie na LAUREATA prawo własności nagrody.
 6. Z chwilą wyróżnienia LAUREATA SPONSOR przyznaje LAUREATOWI dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.
 7. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu LAUREATOWI i przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej należnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
 8. Obowiązek odprowadzenia należnego, zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej do właściwego Urzędu Skarbowego obciąża SPONSORA.

 

 • 5

Fanpage

 

 1. Administratorem Fanpage’a jest
 2. Fanpage w Okresie Trwania Konkursu będzie dostępny przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu skorzystania z Fanpage’a UCZESTNIK musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript;

lub inne określone w Regulaminie Instagrama.

 1. UCZESTNIK korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 2. Korzystanie ze Fanpage’a przez UCZESTNIKA powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem;
  2. zgodny z dobrymi obyczajami;
  3. zgodny z Regulaminem;
  4. zgodny z Regulaminem Instagrama;
  5. niezakłócający jego funkcjonowania;
  6. nieuciążliwy dla innych UCZESTNIKÓW i

 

 

 • 6

Zgłoszenie Konkursowe

 

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Mamo, jestem dumna!”.
 2. Udział w Konkursie jest:
  1. dobrowolny;
  2. bezpłatny;
  3. uzależniony od zaakceptowania Regulaminu w całości;
  4. uzależniony od spełnienia warunków określonych w Regulaminie;
  5. uzależniony od posiadania konta na Instagramie;
  6. uzależniony od zaakceptowania Regulaminu Instagrama w całości.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem ani też przez niego sponsorowany, wspierany ani zarządzany.
 4. Wynik Konkursu jest zależny od indywidualnych umiejętności
 5. Do Konkursu nie znajduje zastosowania ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
 6. Komentarz stanowiący Zadanie Konkursowe nie może:
  1. zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających powszechnie akceptowane normy społeczne;
  2. naruszać prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez osoby trzecie;
  3. naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  4. naruszać autorskie prawa osobiste osób trzecich;
  5. naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  6. zawierać treści w inny sposób naruszające porządek prawny lub Regulamin Instagrama.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki:
  1. w Okresie Trwania Konkursu spełniać warunki do bycia uznanym za UCZESTNIKA;
  2. w Okresie Trwania Konkursu wykonać Zadanie Konkursowe.
  3. w Okresie Trwania Konkursu wejść na Fanpage i opublikować na nim Zadanie Konkursowe.

(dalej „Warunki Uczestnictwa”):

 1. Zgłoszenia przesłane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu są traktowane jako wysłane przez osobę nie będącą UCZESTNIKIEM.

 

 

 • 7

Rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Zgłoszenie Zadania Konkursowego przez UCZESTNIKA rejestruje i weryfikuje
 2. ORGANIZATOR dokonuje oceny i wyróżnienia Zadań Konkursowych wedle następujących kryteriów:
  1. oryginalność;
  2. kreatywność;
  3. zgodność z Regulaminem.
 3. Ocena Zadań Konkursowych dokonana przez ORGANIZATORA nie podlega ujawnieniu ani uzasadnieniu.
 4. ORGANIZATOR pozostawi bez rozpoznania Zadanie Konkursowe, które narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  1. zostało przesłane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu;
  2. pochodzi od osoby nie będącej UCZESTNIKIEM lub od Osoby Wykluczonej z Konkursu;
  3. nie zawiera danych określonych w Regulaminie.
 5. ORGANIZATOR rozstrzygnie Konkurs w dniu 26 maja 2024 poprzez wyróżnienie 2 (dwóch) Zgłoszeń Konkursowych.
 6. UCZESTNIK, którego Zadanie Konkursowe zostało wyróżnione przez ORGANIZATORA staje się
 7. LAUREAT jest osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody Konkursowej.
 8. Lista LAUREATÓW zostanie opublikowana na Fanpage’u w dniu 26 maja 2024
  z użyciem funkcjonalności Instagrama w postaci wzmianki (@mention).
 9. ORGANIZATOR prześle LAUREATOM nagrody w terminie do siedmiu (7) dni od daty ustalenia z LAUREATEM właściwych wymiarów ubrań i ustaleniu terminu konsultacji ze stylistką.
 10. Wydanie nagród LAUREATOM będzie każdorazowo następować za pośrednictwem wybranego przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozowe.
 11. Obierając nagrodę LAUREAT zobowiązany jest podpisać protokół zdawczo-odbiorczy.
 12. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
 13. Roszczenie o wydanie nagrody nie może być przedmiotem cesji na osobę trzecią.
 14. Wydanie Nagrody LAUREATOWI jest równoznaczne z przeniesieniem na niego prawa własności do niej.
 15. Z chwilą odbioru Nagrody na LAUREAT może dysponować nią wedle własnego uznania i przechodzą na niego wszystkie związane z nią ciężary oraz korzyści.
 16. LAUREAT traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku, gdy:
  1. złożył wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądał ich usunięcia;
  2. zataił przed ORGANIZATOREM okoliczności powodujące, iż należałoby uznać za Osobę Wykluczoną z Konkursu;
  3. złożył ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie lub zrzeczeniu się prawa do Nagrody;
  4. nie podjął on przesyłki z Nagrodą albo jeżeli została ona zwrócona nadawcy z innych przyczyn;
  5. ORGANIZATOR, pomimo podejmowanych prób, nie może nawiązać kontaktu z LAUREATEM, a przeszkoda ta trwa dłużej niż trzydziestu (30) dni.

 

 

 

 

 • 7

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia konkursu, przyznawania nagród, rejestrowania zgłoszeń UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres press@milyduch.com w terminie najpóźniej siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 2. Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie siedmiu (7) dni od jej otrzymania.
 3. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne:
  1. zawierać adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do doręczeń UCZESTNIKA;
  2. zwięźle określać przedmiot reklamacji oraz krótkie uzasadnienie dla poparcia jej zasadności;
  3. wskazywać jakiego działania lub zaniechania UCZESTNIK domaga się od ORGANIZATORA lub SPONSORA;
  4. zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA na cele związane z rozpoznaniem reklamacji.
 4. Decyzja ORGANIZATORA jest ostateczna i wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

 

 • 8

Dane Osobowe

 

 1. Dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. m.in. w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, ogłoszeniem LAUREATÓW, wydaniem nagród LAUREATOM, odprowadzeniem należnego podatku, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpoznaniem reklamacji.
 2. ORGANIZATOR informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW jest ORGANIZATOR;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych UCZESTNICY mogą skontaktować się z ORGANIZATOREM z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
  3. dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
  4. dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do rozpoznania ich ewentualnych roszczeń związanych z konkursem, nie dłużej jednak niż dwóch (2) lat;
  5. dane osobowe UCZESTNIKÓW nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych UCZESTNIKÓW przez ORGANIZATORA jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  7. odbiorcami danych UCZESTNIKÓW będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu ORGANIZATORA jako administratora;
  8. UCZESTNICY mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  9. UCZESTNICY mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie lub rozpoznania jego reklamacji.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez UCZESTNIKA jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie lub rozpoznania jego reklamacji.
 5. ORGANIZATOR stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH.
 6. Instagram nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych UCZESTNIKÓW na cele związane z Konkursem.
[dsm_social_share_buttons _builder_version=”4.24.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][dsm_social_share_buttons_child _builder_version=”4.24.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” dsm_view=”icon_text” dsm_label=”on” dsm_social_hover_animation=”dsm-none”][/dsm_social_share_buttons_child][dsm_social_share_buttons_child dsm_network=”email” _builder_version=”4.24.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” dsm_view=”icon_text” dsm_label=”on” dsm_social_hover_animation=”dsm-none”][/dsm_social_share_buttons_child][/dsm_social_share_buttons]

Zobacz nasze najnowsze artykuły:

Szerokie spodnie damskie – Na jakie sylwetki pasują?

Szerokie spodnie damskie – Na jakie sylwetki pasują?

Na jakie sylwetki pasują szerokie spodnie damskie? Szerokie spodnie damskie, zwane także palazzo, culottes czy spodnie z szerokimi nogawkami, to nie tylko niezwykle modny element garderoby, ale także ubranie z ciekawą historią. Pojawiły się w damskiej modzie już na...

Męskie dziedzictwo postawione na głowe

Męskie dziedzictwo postawione na głowe

W historii mody spodnie od dawna były podstawą męskiej garderoby, symbolem męskości przesiąkniętej historią. Jednak na przestrzeni wieków kobiety przekraczały te bariery ubioru, przekształcając spodnie w alegorię ich dążenia do emancypacji. Spodnie, niegdyś stanowiły...

Devise / Waluta
Złoty polski
Euro