Facebook Pixel

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Miły Duch, prowadzonym pod adresem www.milyduch.com („Regulamin”).

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w formacie PDF tutaj, który można pobrać na swoje urządzenie.

 

I. Informacje ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony www.milyduch.com jest METIERS sp. z o.o. z/s w Puszczykowie, adres: ul. Bolesława Chrobrego 23, 62-040 Puszczykowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0001027613 NIP 7831877784, REGON: 524910759 („METIERS”).
2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest METIERS. Polityka prywatności dostępna jest tutaj.
3. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

  • 3.1. Sklep / Przedsiębiorca – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.milyduch.com;
  • 3.2. Konsument / Klient – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 3.3. Klient zarejestrowany – Konsument, który założył Konto Klienta.
  • 3.4. Klient niezarejestrowany – Konsument, który składa zamówienie bez zakładania Konta Klienta.
  • 3.5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  • 3.6. Produkt – towar oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
  • 3.7. Cena – wartość brutto wyrażona w PLN (łączna cena wraz z podatkami), którą Konsument zobowiązany jest zapłacić Przedsiębiorcy za towar;
  • 3.8. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej).

II. Zasady korzystania ze Sklepu

 

1. Oferta Sklepu kierowana jest do Konsumentów.
2. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w przypadku złożenia zamówienia lub rejestracji Konta Klienta są dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
3. Produkty oferowane przez Sklep są dokładnie opisane i zawierają informacje dotyczące głównych cech Produktów: cenę brutto, wymiary, materiały użyte do ich stworzenia, dostępność, maksymalny czas dostawy, oznaczenie kategorii Produktu („Produkt standardowy”, „Produkt oferowany w przedsprzedaży”, „Produkt tworzony na indywidualne zamówienie”).
4. Informacje o Produktach oferowanych przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Zamówienie składać mogą zarówno Klienci zarejestrowani, jak i Klienci niezarejestrowani.
6. Informacje, które Klient podaje w toku zamówienia, powinny być prawdziwe i aktualne. Przekazanie danych niezgodnych ze stanem może utrudnić lub uniemożliwić dostarczenie zamówienia.
7. Klient zarejestrowany:

  • 7.1. Rejestracja Konta Klienta, zabezpieczonego hasłem ustawionym przez Klienta, ułatwia składanie kolejnych zamówień i daje dostęp do historii zakupów, ale nie jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu.
  • 7.2. W celu założenia Konta Klienta należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Sklepu, podając w szczególności: imię i nazwisko; wybraną nazwę wyświetlania (np. inicjały lub pseudonim), która pojawiać się będzie, jeśli Klient zdecyduje się na wystawienie recenzji; adres rozliczeniowy; e-mail.

8. Klient niezarejestrowany – zakupy bez rejestracji:

  • 8.1. Założenie konta zgodnie z ust. 7 powyżej nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
  • 8.2. W celu złożenia zakupów bez rejestracji należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Sklepu.

9. Potwierdzenie zawarcia umowy ze Sklepem przekazane zostanie na adres mailowy użyty przez Konsumenta przy składaniu zamówienia – po otrzymaniu płatności i wysłaniu Produktów przez Sklep.
10. Do zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu wystawiamy elektroniczną imienną fakturę VAT na zakupione Produkty. Faktura przesłana zostanie na adres mailowy, którego Klient użył przy składaniu zamówienia. Akceptując Regulamin, Klient akceptuje również przesłanie elektronicznej faktury VAT na podany przez adres poczty elektronicznej.

 

III. Produkty standardowe, Produkty oferowane w przedsprzedaży i Produkty tworzone na indywidualne zamówienie

1. Sklep oferuje trzy kategorie Produktów:

  • 1.1. Produkty standardowe;
  • 1.2. Produkty oferowane w przedsprzedaży;
  • 1.3. Produkty tworzone na indywidualne zamówienie.

2. Produkty standardowe – to wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu nie oznaczone jako „Produkty oferowane w przedsprzedaży” lub „Produkty tworzone na indywidualne zamówienie”. Do Produktów standardowych stosuje się wszystkie postanowienia Regulaminu, w szczególności wszelkie regulacje wynikające z prawa konsumenckiego – z wyłączeniem zapisów szczególnych wyraźnie odnoszących się do „Produktów oferowanych w przedsprzedaży” lub „Produktów tworzonych na indywidualne zamówienie”.
3. Produkty oferowane w przedsprzedaży:

  • 3.1. Produkty oferowane w przedsprzedaży objęte są 30% zniżką.
  • 3.2. Produkty zakupione w przedsprzedaży podlegają wymianie na inny rozmiar lub inny model. W takim przypadku Klient zachowuje 30% zniżkę.
  • 3.3. Produkty oferowane w przedsprzedaży dostarczone będą w terminie określonym w opisie Produktu.
  • 3.4. Klient akceptuje fakt, że w przypadku nieuruchomienia produkcji, zamówienie Produktu oferowanego w przedsprzedaży zostanie anulowane, a wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona.

4. Produkty tworzone na indywidualne zamówienie – modele znajdujące się w ofercie przedsprzedażowej Sklepu, ale wymagające specjalnego dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta, w szczególności w zakresie kroju i rozmiaru.

  • 4.1. Zamówienie Produktów tworzonych na indywidualne zamówienie Klienta dotyczy wyłącznie Produktów oferowanych w przedsprzedaży, o której mowa w ust. 3 powyżej.
  • 4.2. Produkty tworzone na indywidualne zamówienie tworzone są po uzgodnieniu z Klientem, wg wytycznych zaakceptowanych mailowo, po uiszczeniu przez Klienta pełnej ceny produktu.
  • 4.3. Produkty tworzone na indywidualne zamówienie nie są objęte 30% zniżką.
  • 4.4. Produkty tworzone na indywidualne zamówienie objęte są 2-letnim programem darmowych napraw i przeróbek (m.in. serwis i zabiegi przedłużające życie, skracanie, zwężanie), które zwiększą trwałość i wydłużą czas użytkowania Produktów.
  • 4.5. Do towarów tworzonych na indywidualne zamówienie Klienta nie stosuje się prawa odstąpienia od umowy (zob. rodz. VII Regulaminu).

IV. Płatności

 

1. Ceny towarów są cenami brutto podanymi w PLN, z wyjątkiem opłaty dodatkowej za dostawę ekspresową na terenie UE, o której mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 2.1.
2. Ceny towarów mogą ulegać zmianie. Klienta obowiązuje cena aktualna w momencie składania zamówienia.
3. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności:

  • 3.1. Karta płatnicza (VISA, MASTERCARD, AMEX);
  • 3.2. Apple Pay, Google Pay;
  • 3.3. BLIK;
  • 3.4. PayPal.

V. Zamówienie i dostawa

 

1. Formy dostawy

  • 1.1. Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
  • 1.2. Dostawy zagraniczne realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Koszty dostawy

  • 2.1. Standardowe dostawy krajowe i zagraniczne (na terytorium UE) są bezpłatne.
  • 2.2. Dopłata do ekspresowej dostawy zagranicznej (na terytorium UE) wynosi 16 euro.

3. Terminy dostawy

  • 3.1. Terminy dostaw różnią się w zależności od wybranej kategorii Produktów.
  • 3.2. Termin standardowej dostawy krajowej i zagranicznej (na terytorium UE) podany jest na stronie internetowej Sklepu w opisie towaru.
  • 3.3. Termin ekspresowej dostawy zagranicznej (na terytorium UE) podany jest na stronie internetowej Sklepu w opisie towaru.

VI. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 

1. Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – z wyjątkiem kosztów wynikających z okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.3.

  • 1.1. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy Produktów nie noszących śladów użycia. W takim przypadku stosuj się ust. 2 pkt 2.3 poniżej.
  • 1.2. Zwracane Produkty muszą pozostać w stanie nienaruszonym i przesłane w opakowaniu zapewniającym ich bezpieczne dostarczenie (opakowaniu oryginalnym lub równoważnym).
  • 1.3. W celu odstąpienia od umowy Konsument składa Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • 1.4. Wzór formularza odstąpienia od umowy przesłany zostanie drogą mailową, wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy i przyjęcia zamówienia do realizacji. Wzór znajduje się również tutaj.
  • 1.5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą odebrania towaru przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (inną niż przewoźnik).
  • 1.6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na następujący adres mailowy: customercare@milyduch.com
  • 1.7. Sklep potwierdzi niezwłocznie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy, z którego Klient przesłał oświadczenie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  • 2.1. Sklep zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, o których mowa w pkt. 2.2 poniżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  • 2.2. Płatności, do zwrotu których zobowiązany jest Sklep, obejmują płatność za zakupiony towar.
  • 2.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, w szczególności wynikający z użytkowania towaru innego niż przymiarka (np. śladach użycia, odcięciu metek, praniu).
  • 2.4. Zwrot środków nastąpi w tej samej formie, w której Klient dokonał płatności, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi dodatkowymi kosztami.

3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwróconego towaru.
4. Zwrotu towaru dokonuje się na adres: Metiers sp. z o.o. ul. Chrobrego 23, 62-040 Puszczykowo.

 

VII. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i zwrotu towaru, o których mowa w rozdz. VI powyżej, nie przysługują Klientowi nabywającemu towar na indywidualne zamówienie, stworzony wg specyfikacji Klienta lub służący jego zindywidualizowanym potrzebom, przewidziany w rozdz. III ust. 4 Regulaminu.
2. Towary tworzone na indywidualne zamówienie objęte są 2-letnim programem darmowych napraw i przeróbek (m.in. serwis i zabiegi przedłużające życie, skracanie, zwężanie), które zwiększą trwałość i wydłużą czas użytkowania Produktów.

VIII. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową

 

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

  • 1.1. Zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, skład;
  • 1.2. Nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju; ma cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
  • 1.3. Dostarczony został z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • 1.4. Jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeśli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 1 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
3. Uprawnienia Konsumenta w razie niezgodności towaru z umowy – żądanie naprawy lub wymiany:

  • 3.1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  • 3.2. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • 3.3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • 3.4. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Przedsiębiorca.
  • 3.5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt, w sposób uzgodniony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • 3.6. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

4. Uprawnienia Konsumenta w razie niezgodności towaru z umową – obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy:

  • 4.1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   • 4.1.1. Przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;
   • 4.1.2. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   • 4.1.3. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej;
   • 4.1.4. Z oświadczenia Przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  • 4.2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  • 4.3. Przedsiębiorca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  • 4.4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
  • 4.5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
  • 4.6. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  • 4.7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Reklamację złożyć można za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  • 5.1. Mailowo na adres: customercare@milyduch.com;
  • 5.2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego tutaj;
  • 5.3. Za pośrednictwem komunikatora internetowego: Whats’App +48 780 780 824;
  • 5.4. Pocztą tradycyjną: METIERS sp. z o.o. z/s w Puszczykowie, ul. Bolesława Chrobrego 23, 62-040 Puszczykowo.

6. Sklep zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź powinna być udzielona na trwałym nośniku (również mailowo, za pośrednictwem komunikatora internetowego, sms-owo).
7. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w formie i w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, uważa się, że reklamacja została uznana.

 

IX. Dane kontaktowe

 

Kontakt ze Sklepem możliwy jest następującymi kanałami:

X. Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną

1. Sklep świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

  • 1.1. Zawieranie umów sprzedaży Produktów on-line, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • 1.2. Zakładanie Konta Klienta.

2. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

  • 2.1. Dostępu do sieci Internet i przeglądarki internetowej;
  • 2.2. Posiadania poczty elektronicznej.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2023 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
3. Wszelkie spory wynikłe na tle umowy zawartej między Konsumentem a Sklepem Strony będą starały się rozwiązać polubownie, korzystając z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja, koncyliacja czy sąd polubowny. Aktualny rejestr wyspecjalizowanych instytucji, jak również szczegóły dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Rozwiązywanie sporów w sposób wskazany powyżej ma charakter dobrowolny i jest uzależnione od wyrażenia na nie zgody przez obie Strony.
4. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym Konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Więcej informacji na temat platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu będące konsekwencją zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub praktyki jego stosowania przez organy władzy publicznej, jak również zmianą oferowanych usług czy korekt redakcyjnych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Archiwalne regulaminy znajdują się tutaj.